تاسو به وګورئ ، دا به ښکلې وي ، ځکه چې موږ ورسره مینه لرو!